پرتو- دهخدا در امثال و حکم مثل های ایرانی را جمع آوری کرده است. در زیر نمونه هایی از این امثال را می خوانیم:

 پنجشنبه، ۱۶ خرداد ۱۳۹۸
 0
نسخه قابل چاپ
ضرب المثل، جان عزیز است.

جان در خزانۀ خدایست
تمثیل:
امیرابوالعلاء را گفت: آنجا رَوَد و خبری بیاورد.
بوالعلا آمد و مرد افتاده بود. چیزها که بایست نگاه کرد
و نومید برفت و امیر را گفت: زندگانی خداوند دراز باد،
بونصر رفت، بونصری دیگر طلب باید کرد.
امیر آوازی داد با درد و گفت: چه میگوئی!
گفت: اینست که بنده گفت در یک روز و یک ساعت
سه علت صعب افتاد که از یک از آن بنتوان جست و
جان د رخزانۀ خدایست. (ا.بیهقی)
نظیر:
یک نفس ما داریم و یک نفس او.

 


جان در یک قالب.
دو تن نهایت با یکدیگر دوست و شفیق

 


جان عزیز است.
اگر در حفظ جان خود می کوشید جای ملالت نیست
نظیر:
جان خوش است.

 

 

جان کُردی می کند.
در اداء مالی که عاقبت از دادن آن ناگزیر است سختی می کند.

 

 

جان کسی را به لب آوردن.
انتظاری دراز دادن. ایذاء صعب کردن.

 

 

 

*برگرفته از: امثال و حکم دهخدا

*گردآوری: سوسن بیانی