پرتو- در نیمۀ دوّم قرن نوزدهم اندیشه های الحادی مراکز علمی اروپا را فراگرفته بود.

 يکشنبه، ۱۹ خرداد ۱۳۹۸
 0
نسخه قابل چاپ
آیا زندگی در اثر یک تصادف به وجود آمده است؟

در نیمۀ دوّم قرن نوزدهم که اندیشه های الحادی مراکز علمی اروپا را فراگرفته بود،

هر دانشجو و استادی برای آنکه نشان دهد مرد دانشمند متجّدد و روشنفکری است،

خدا را منکر می شد و با شدّت از تز بی خدایی و پدید آمدن جهان از روی تصادف

دفاع می کرد.زیست شناس بزرگی چون ادوین کانکین با صراحت اعلام کرد اعتقاد

به اینکه جهان از روی تصادف پدید آمده یک پندار غلط بیش نیست؛ زیرا احتمال و

تصوّر اینکه زندگی از یک تصادف سرچشمه گرفته است، به این احتمال و تصوّر شبیه

است که پس از انفجار چاپخانه ای بتوانیم فرهنگ لغت کاملی از ویرانۀ آن بیابیم1

 

 

1.بدیهه گوییها، ص 24، با اندکی تغییر و ویرایش.

 

 

 

*برگرفته از: کتاب هزار و یک حکایت تاریخی/ محمود حکیمی

*گردآوری: سوسن بیانی نیک