پرتو- سوال پرسیدن یکی از ابزارهای اصلی برای جمع آوری داده و اطلاعات به شمار می رود. بدون پرسش از طرف مقابل خودمان، ایجاد روابط بین شخصی نیز ممکن نخواهد بود. در واقع برخی اوقات سوال پرسیدن پایه اصلی ارتباطات موفق است.

 دوشنبه، ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
 0
نسخه قابل چاپ
هنر پرسشگری: چطور سوالات تعمق برانگیزی بپرسیم؟

ما هم از دیگران سوال می پرسیم و هم مورد سوال قرار می گیریم، زیرا ارتباطات بدون پرسش کامل نمی شود. زمینه های سوال نیز می تواند متفاوت باشد. جالب است بدانیم که بسیاری از سیاست مداران، خبرنگاران و حتی کارآفرینان موفق، پرسشگران موفقی نیز هستند و مهارت بالایی در این زمینه دارند.
حال ببینیم چطور سوال بپرسیم تا پاسخ مورد نظر خودمان را دریافت کنیم

سوال برای پرسیدن علت و دلیل یک کار
- چرا این حرف را زدید؟
سوال برای پرسیدن استدلال نهفته در پشت علل
- چه دلیلی برای این استدلال خود دارید؟
سوال برای پرسیدن تنویر افکار و روشن شدن موضوع
- منظورتان همین بود؟.....
سوال برای پرسیدن توضیحات
- علل احتمالی این مسئله چیست؟
سوال برای پرسیدن مدرک و شواهد
- چطور می توان این مسئله را ثابت کرد؟
سوال برای پرسیدن معنی و مفهوم
- این گفته و جمله یعنی چه؟
سوال برای پرسیدن مثال متناقض
- اگر این اتفاق نمی افتاد چه؟
سوال برای پرسیدن گزینه های دیگر
- نظر دیگران در این باره چیست؟
سوال برای پرسیدن فرضیات احتمالی
- چطور به این نتیجه رسیدید؟
سوال برای پرسیدن درباره پیامدها و تبعات احتمالی
- نتیجه این کار چه می شود؟
سوال برای پرسیدن ارتباط چند موضوع با همدیگر
- آیا این دو نظر در کجاها شبیه همدیگر بودند؟
سوال برای پرسیدن تفاوت و تمایز
- چطور است که این گفته شما با مطالب قبل تفاوت دارد؟
سوال برای پرسیدن "سوالات دیگر"
- آیا سوالی باقی مانده است که ارزش پرسیدن داشته باشد؟
سوال برای پرسیدن و درخواست خلاصه و لپ کلام
- چه نتیجه ای از این گفته ها می گیریم؟
سوال برای پرسیدن خلاصه روند
- چه کاری را به خوبی انجام دادیم؟ چطور می توانستیم بهتر باشیم؟

*گروه ترجمه پرتو