پرتو- خاقانی مردی کج روش و بی تدبیر بود. بسیار منصب می داد و عزل می کرد.

 يکشنبه، ۱۶ تير ۱۳۹۸
 0
نسخه قابل چاپ
وزارت خاقانی

«چون مقتدر بار اوّل علی بن فرات را در بند کرد، خاقانی را احضار نمود. خاقانی از فرات بیم داشت، لیکن مقتدر وی را دلخوش ساخته، به وزارت برگزید و خلعتهای وزارت را بدو بخشید.
خاقانی مردی کج روش  و بی تدبیر بود. بسیار منصب می داد و عزل می کرد. گویند وی در یک روز نوزده نفر را به سمت ناظر کوفه برگزید و از هر یک رشوه ای گرفت. ایشان نیز یکی پس از دیگری به سوی کوفه روان شدند تا آنکه جملگی در نقطه ای در میان راه گردآمدند و به یکدیگر گفتند چه باید کرد؟
یکی از ایشان گفت: اگر عدالت را می خواهید شخص آخر که از نزد وزیر آمده باید به کوفه رهسپار شود، زیرا تنها وی منصب به صحت و درستی نزدیکتر است و کسی پس از وی بدین منصب برگزیده نشده است.
سایرین نیز پذیرفته بدین امر اتفّاق کدند و شخسی که پس از همه آمده بود به کوفه رهسپار شد.»1

 

 

1.تاریخ فخری، ص 365.
 

 

*برگرفته از: کتاب هزار و یک حکایت تاریخی/ محمود حکیمی

*گردآوری: سوسن بیانی

 


مطالب مرتبط