پرتو- حکیمی که با جهال درافتد، توقع عزت ندارد.

 يکشنبه، ۱۶ تير ۱۳۹۸
 0
نسخه قابل چاپ
برگی از گلستان


حکیمی که با جهال درافتد، توقع عزت ندارد،

و اگر جاهلی بزبان آوری بر حکیمی غالب آید

عجب نیست که سنگیست که گوهر همی شکند


نه عجب گر فرو رود نفسش

عندلیبی غراب هم قَفَسش

گر هنرمند ز اوباش جفائی بیند

تا دل خویش نیازارد و درهم نشود

سنگ بد گوهر اگر کاسه زرّین شکند

قیمت سنگ نیفزاید و زر کم نشود

 

 

 

*برگرفته از: گنجور «سعدی» گلستان  باب هشتم: در آداب صحبت

*گردآوری : سوسن بیانی