پرتو- تاریخ، استالین را بسیار سنگدل تر از هیتلر میداند.

 دوشنبه، ۱۷ تير ۱۳۹۸
 0
نسخه قابل چاپ
مردان خونخوار تاریخ بشریت ، استالین

تاریخ، استالین را بسیار سنگدل تر از هیتلر میداند. وی دبیر کل حزب کمونیست در سال 1922 بود که بعدها در سال 1953 وفات یافت. در زمان

رهبری او اکراین از قحطی فراوانی رنج می برد در آن دوران به خاطر تصمیمات سیاسی و اجرایی او حدود 2.5 تا 10 میلیون نفر مردند و دلیل آن

نیز این بود که استالین هیچگاه کمک های کشورهای خارجی را در این زمینه نپذیرفت.

همچنین تبعید بیش از 850,000 نفر به دشت های بی درخت و یخ زده نواحی قطبی سیبری، جایی که بسیاری جان خود را از دست دادند نیز از

کارهای اوست. آمار و ارقام از به قتل رسیدن حدود 10 تا 60 میلیون نفر در زمان حکومت استالین حکایت می کند.

 

 

 

*برگرفته از :ترکستان بزرگ

*گردآوری: سوسن بیانی