پرتو- بیشتر گونه ها حیات خود را از یک سلول آغاز می کنند. این سلول و محتویات آن بارها و بارها در طی رشد و نمو تقسیم می شوند.

 سه شنبه، ۱۸ تير ۱۳۹۸
 0
نسخه قابل چاپ
نو ترکیبی

ج نو ترکیبی
بیشتر گونه ها حیات خود را از یک سلول آغاز می کنند. این سلول و محتویات آن بارها و بارها در طی رشد و نمو تقسیم می شوند. فرایندی که طی آن تقسیم سلول صورت می گیرد را  میتوز می نامیم. در طی فرایند میتوز کل ماده ژنتیکی موجود در یک سلول دو برابر شده و بین دو سلول همسان تقسیم می شود. بنا بر این دو سلول خواهری تولید شده کاملاً شبیه به سلول های والدینی خود هستند. میتوز در سلول هایغیر جنسی( سوماتیک) صورت می گیرد.

فرایند میتوز که در سلول های معمولی بدن برای رشد و نمو لازم است، اگر در سلول های تولید مثلی رخ دهد می تواند مشکلاتی را پدید آورد. اگر سلول جنسی نر یا ماده که از تلفیق آنها سلول تخم حاصل می شود از طریق فرایند میتوز تولید شوند، هر یک مجموعه کاملی از ژنوم والدینی را داشته و تلفیق آنها منجر به پدید آمدن سلولی می شود که دو برابر یک سلول معمولی کروموزوم و ماده ژنتیکی خواهد داشت. در هر نسل تعداد کروموزوم ها دو برابر شده و ماده ژنتیکی به سرعت زیاد می شود. اما این پدیده از طریق فرایندی به نام میوز تحت کنترل قرار می گیرد. فرایندی که طی آن هر سلول جنسی نیمی از کروموزوم های والدینی را خواهد داشت. در گونه های دیپلوئید1، فرایند میوز منجر به تولید سلول های جنسی که نیمی از کروموزوم های والدینی (n) را دارند، می شود هنگامی که 2 سلول جنسی n کروموزومی با هم تلفیق می شوند سلول تخم 2n کروموزمی ایجاد می شود.
نو ترکیبی در طی فرایند تقسیم میوز اتفاق می افتد و طی آن ترکیبات جدیدی از آلل حاصل می شود.

 

 

1.سلول های دیپلوئید (در یونانی به معنای دو برابر) دو کپی (همولوگ) از کروموزم دارند( هر دو نوع کروموزم جنسی و غیر جنسی) معمولاً یک کپی از مادر و یک کپی از پدر. اغلب سلول های سوماتیک (پیکری) مجموعه موجودات دیپلوئید هستند.

 

 

 

*برگرفته از: مبانی زیست شناسی حفاظت/ دکتر منصوره ملکیان - دکتر محمود رضا همامی

*گردآوری: سوسن بیانی