پرتو- دهخدا در امثال و حکم مثل های ایرانی را جمع آوری کرده است. در زیر نمونه هایی از این امثال را می خوانیم:

 سه شنبه، ۱۸ تير ۱۳۹۸
 0
نسخه قابل چاپ
ضرب المثل

جنگل مولاست
جماعتی نامتناسب در یک جا گرد آمده اند.
هرج و مرجی تمام فرمانر واست.
نظیر:
سگ صاحبش را نمی شناسد.

هرکه خواهد گو بیا و هر که خواهد گو برو

 

جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه
چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند.   ( حافظ)
نظیر:
آنانکه محیط فضل و آداب شدند
در جمع کمال شمع اصحاب شدند
ره زین شب تاریک نبردند برون
گفتند فسانه ای و در خواب شدند.    (خیام)

 

جواب دندان شکن
پاسخی موجه و فاصل

 

جن هایش رفتند
به توبیخی آمیخته به مزاح، خشمش فرو نشست

 

 

 

*برگرفته از: امثال و حکم دهخدا

*گردآوری: سوسن بیانی