پرتو- دهخدا در امثال و حکم مثل های ایرانی را جمع آوری کرده است. در زیر نمونه هایی از این امثال را می خوانیم:

 چهارشنبه، ۱۹ تير ۱۳۹۸
 0
نسخه قابل چاپ
ضرب المثل، هست با ابله سخن گفتن جنون

جواب ابلهان خاموشیست.
تمثیل:
پس جواب او سکوت است و سکون
هست با ابله سخن گفتن جنون    ( مولوی)
چون جواب احمق آمد خامشی
این درازی سخن چون میکشی    (مولوی)
نظیر:
جواب ابلهان آمد خموشی.
جواب جاهلان باشد خموشی.
جواب احمقان خاموشی است.
از قابوس نامه. السکوت عن الاحمق جوابه

 

جواب تلخ ز شیرین، مقابل شکر آید
(من از تو سیر نگردم و گر ترش کنی ابرو...)  (سعدی)
نظیر:
بوی پیاز از دهن خوب روی
خوبتر آید که گل از دست زشت.  (سعدی)

 

جواب زور را زور می دهد
هیچ دلیل و برهانی چون قوت و زور قاطع، نباشد.

 

 

 

*برگرفته از: امثال و حکم دهخدا

*گردآوری: سوسن بیانی