پرتو- تغییرات درون آمیزی از یک نسل به نسل بعد در یک جمعیت اتفاق می افتد.

 پنجشنبه، ۲۰ تير ۱۳۹۸
 0
نسخه قابل چاپ
درون آمیزی

د. درون آمیزی
درون آمیزی زمانی رخ می دهد که افراد با خویشاوندان جفتگیری می کنند. درون آمیزی در جمیت های کوچک بیشتر اتفاق می افتد. چرا که احتمال برخورد و جفتگیری افراد خویشاوند با یکدیگر بیشتر است. درون آمیزی ممکن است فراوانی آللی را در جمعیت تغییر ندهد بلکه فقط نسبت افراد هموزیگوت را افزایش دهد و در نتیجه تنوع ژنتیکی فردی کاهش یابد. همانطور که در ادامه بحث خواهید دید درون آمیزی باعث کاهش برازندگی و افزایش مرگ و میرِ زادگان می شود. درون آمیزی در موجودات دیپلوئید، احتمال وجود دو آلل یکسان در یک لوکوس1 که هرد دو از طریق جد مشترک منقل شده اند را افزایش می دهد و در نتیجه هموزیگوسیتی در همه لوکوس ها افزایش می یابد. به همین دلیل محاسبه ضریب درون آمیزی (F) بر اساس کمبود هتروزیگوسیتی و محاسبه آن در جمعیت استوار است. تغییرات درون آمیزی از یک نسل به نسل بعد در یک جمعیت اتفاق می افتد(F∆) را با استفاده از معادله زیر می توان به دست آورد:


                                                                                                                                 1
                                                                                                                                 ─    =  F∆        
                                                                                                                              2Ne


در این معادله Ne   اندازه جمعیت مؤثر (تعداد افراد بالغ تولید مثل کننده در جمعیت) است. در شرایطی که مهاجرت به داخل جمعیت وجود نداشته باشد درون آمیزی با سرعت زیادتری در جمعیت اتفاق می افتد که این سرعت با اندازه جمعیت رابطه معکوس دارد.

 

 

1.در زمینه های ژنتیک و محاسبات ژنتیکی، یک جایگاه کروموزومی(لوکوس)، قسمتی خاص از یک ژن یا توالی دی ان ای DNA درکروموزوم است. به نوعی از توالی DNA در یک جایگاه داده شده الل می گوییم.

لیست مرتب شده از جایگاه های کروموزومی شناخته شده برای یک ژنوم خاص نگاشت ژنتیکی نامیده می شود. نگاشت ژنی فرآیند تعیین جایگاه کروموزومی برای یک صفت خاص بیولوژیکی است.
Diploid و polyploid ها که کروموزوم های آن ها دارای الل های مشابه هموزیگوت نامیده می شوند. در حالی که کروموزوم هایی که دارای آلل های مختلف از یک ژن خاص در یک مکان هستند، هتروزیگوت نامیده می شوند.
- دستگی یا پلوئیدی (به انگلیسی) Ploidy در ژنتیک به‌شمار دسته‌های کروموزوم‌ها گفته می‌شود که با هم جور هستند.
-داشتن جایگاه برای دگرچینه‌های گوناگون از یک ژن ویژه بر روی بیش از دو کروموزوم را چنددستگی، چندلادی، یا پلی پلوئیدی (Polyploidy) و اندامگانی که دارای این ویژگی می‌باشد راچنددسته (Polyploid) می‌گویند.

 

 

*برگرفته از: مبانی زیست شناسی حفاظت/ دکتر منصوره ملکیان - دکتر محمود رضا همامی

*گردآوری: سوسن بیانی