پرتو- در اثر ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، تابعیت ایرانی زن به قوت خود باقی خواهد ماند، مگر آنکه مطابق قانون دولت متبوع شوهر، تابعیت این کشور به واسطه وقوع عقد به زن تحمیل شود.

 چهارشنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸
 0
نسخه قابل چاپ
نتیجه ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی!

در موضوع ازدواج، هر دو طرف می‌توانند شخص را تا جایی که مخالف با قوانین کشور نباشد برگزینند. از این رو، طبق قانون این اختیار به زنان ایرانی داده شده است تا زمانی‎که انتخاب آنها با قانون در تضاد نباشد، در انتخاب همسر آزاد باشند. اما در مورد ازدواج با اتباع بیگانه ، قانون‎گذار چند شرط را در نظر گرفته است که دوطرف باید پیش از نکاح به این شرایط توجه داشته باشند.

ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی طبق قانون ایران:

طبق ماده 987 قانون مدنی، زنان ایرانی مجاز به ازدواج با اتباع خارجی هستند، اما ازدواج به این ترتیب دارای آثار متعددی خواهد شد. برخی از این آثار عبارتند از:

تابعیت آنها به تابعیت دولت متبوع همسر
محدودیت در حق مالکیت آنان نسبت به اموال غیرمنقول
امکان وارد شدن به تابعیت همسرشان
طبق ماده 1059 قانون مدنى ایران ؛ نکاح زن مسلمان ایرانى با مرد غیرمسلمان جایز نیست و براساس ماده 1060 همین قانون ازدواج زن ایرانى با تبعه خارجى در مواردى هم که مانع قانونى نداشته باشد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت ایران است، حتى دولت مى‎تواند براساس ماده 1061 قانون مدنى، ازدواج بعضى مستخدمان و مأموران رسمى و محصلان دولتى را با زنى که داراى تابعیت خارجى باشد نیز، موکول به اجازه مخصوص کند در غیر این‎صورت، هر فرد خارجى که بدون اجازه قانونى با زن ایرانى ازدواج کند به حبس تأدیبى از یک تا 3 سال محکوم خواهد شد.

اگر یک زن مسلمان ایرانی بخواهد با یک مرد غیرمسلمان ازدواج کند، این ازدواج از نظر قانونگذار قانون مدنی ایران جایز نیست، مگر در صورتی که مرد خارجی هم مسلمان شود. حال اگر زن ایرانی  به رغم وجود این منع قانونی به نکاح یک مرد غیر مسلمان درآید، دادگاه‎های ایران نکاح را صحیح  و قانونی نمی دانند.

آیا تابعیت ایرانی زن تغییر می‎کند؟

در اثر ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، تابعیت ایرانی زن به قوت خود باقی خواهد ماند، مگر آنکه مطابق قانون دولت متبوع شوهر، تابعیت این کشور به واسطه وقوع عقد به زن تحمیل شود.

نکته مهمی که در رابطه با ازدواج زنان ایرانى و تابعیت آن‎ها بعد از ازدواج مطرح می شود، این است که بعضى از کشورها طبق قوانین‎شان بلافاصله تابعیت خود را به زن خارجى تحمیل مى‎کنند. به عنوان مثال اگر زن ایرانى با مردى که تبعه یکى از کشورهاى اتیوپى، اسپانیا، افغانستان و یا ایتالیا، بحرین، سنگال، سوئیس، سوازیلند، عربستان سعودى، قطر، ویتنام و یا یونان است، ازدواج کند، بعد از ازدواج بلافاصله تابعیت مرد خارجى به زن ایرانى تحمیل مى‎شود و طبق قوانین کشور متبوع مرد با او برخورد مى‎کنند، اما استثنائاتى نیز در این باره وجود دارد.
شایان ذکر است، در پی فوت شوهر یا جدایی، با تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه ایران، همراه با گواهی  فوت شوهر یا سند جدایی و متارکه، تابعیت نخستین (ایرانی) زن با کلیه حقوق و امتیازات مربوطه، مجددا به او تعلق خواهد گرفت.

برگرفته از پیام دلتا


مطالب مرتبط