پرتو- "شخصیت" نشان می دهد که شما در دنیای بیرون چگونه آدمی هستید درحالی که " منش" بازگو کننده درون شماست .

 شنبه، ۱۳ مهر ۱۳۹۸
 0
نسخه قابل چاپ
تفاوت بین شخصیت و منش چیست ؟

 از آنجا که هر دوی این‌ها بانگرش و رفتار شما ارتباط مستقیم دارند، بسیاری از مردم در تشخیص آنها دچار یک سر درگمی هستند.
"شخصیت" دربرگیرنده کیفیت، نگرش و رفتاری است که یک شخص را ازدیگری متمایز می سازد . از طرف دیگر "منش" شامل مجموعه ای ازکیفیت ها و باورهای اخلاقی وذهنی است که همان شخصیت را از دیگری متفاوت نشان می دهد.
"شخصیت" به این سوال پاسخ می دهد که ما در نظر دیگران چگونه هستیم؟ ، "منش"  پاسخ دهنده این سوال است که ما در واقع چه کسی هستیم ؟
"شخصیت" مجموعه ای است ازخصوصیات شخصی که یک فرد دارا می باشد در حالی که "منش" مجموعه ای است از ویژگی های اخلاقی و ذهنی هر فرد.
"شخصیت" را می توان به مثابه نقاب و روبندی دانست که یک فرد دارد؛ این همان هویت است درصورتی که "منش" رفتاری است که یک فرد در طول زمان یاد گرفته است.
"شخصیت" ظاهر برونی و رفتار یک فرد را نشان می دهد که ازخود بروز می دهد و "منش" نشان دهنده رفتارهایی  است که ازدید عموم مردم مخفی مانده .
به عنوان تعریف آخر ، این طورمی توان بیان کرد که "شخصیت" هر فرددر طول زمان ممکن است دستخوش تغییرات شود ولی "منش " به این زودی ها تغییر نمی کند.
گروه ترجمه پرتو